کاهش هزینه سازمان توسط سامانه یکپارچه تغذیه، پارکینگ و تردد، خوابگاهی، خدمات ورزشی

معرفی‌سیسستم‌اتوماسیون‌ایاب ذهاب دانشجویی

سیستم ایاب ذهاب دانشجویی به صورت یکپارچه با سیستم تغذیه و همچنین مستقل از سایر سامانه ها قابل استفاده می باشد.


از مزایای قابل ذکر این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاره‌رایگان‌تماس‌با‌تلفنهای‌۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳‌و‌۰۹۱۲۷۱۵۹۱۵۷‌به‌صورت‌۲۴‌ساعته

سیستم ایاب ذهاب دانشجویی

صفحه اصلیسیستم ایاب ذهاب دانشجویی
لطفا برای دریافت مشاوره و خرید فرم را پر کنید.‎

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.