سیستم اتوماسیون کنترل تردد

سیستم اتوماسیون کنترل تردد

مدیریت بر کنترل تردد افراد در سازمانها، ادارات و کنترل تردد دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاهها