سیستم اتوماسیون رستوران و بوفه

سیستم اتوماسیون رستوران و بوفه

سیستم‌اتوماسیون‌رستورانی‌(بوفه)‌امکان‌مدیریت‌بر‌بوفه،‌
رستوران،کافی‌شاپ‌و‌…‌را‌فراهم‌می‌کند.‌