سیستم ایاب ذهاب دانشجویی

معرفی‌سیسستم‌اتوماسیون‌ایاب ذهاب دانشجویی سیستم ایاب ذهاب دانشجویی به صورت یکپارچه با سیستم تغذیه و همچنین مستقل از سایر سامانه ها قابل استفاده می باشد. از مزایای قابل ذکر این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده از کارتهای تغذیه و دانشجویی تحویل شده به دانشجویان استفاده از پایگاه داده مربوط به اتوماسیون تغذیه و استعلام افراد مجاز و عدم اجازه به افراد غیر مجاز امکان مشخص کردن قیمت های…

مشاهده ...